2022 PFL Playoffs New York City: AKHMEDOV VS SILVEIRA